About Me

Chia sẻ kho audio - image - video free bản quyền

 


Sưu tầm các kho audio - image - video free bản quyền cho bạn nào đang làm content creator! Lưu ý là tuy bản quyền nhưng bạn phải đọc từng bài xem có quy định gì không, có nhiều bài free cho Youtube nhưng bạn phải kháng hoặc đơn giản là không cho dùng trên Youtube nha!

---------------------Audio-------------------------------

https://www.youtube.com/channel/UCPhGL_7h4RVGb7jqKDVeHdQ

https://www.youtube.com/watch?v=EjHHGLFl2ZQ

https://www.youtube.com/channel/UCHEioEoqyFPsOiW8CepDaYg

https://www.youtube.com/channel/UCfwXVYfPFiMlzadS4ow80GA

https://www.youtube.com/channel/UCsFyT4-A90rCWgcsVL_ICXQ/videos 

https://www.youtube.com/channel/UCZjQJiFZZNZemWQwuYIglWw

https://www.youtube.com/channel/UCQKGLOK2FqmVgVwYferltKQ

https://www.youtube.com/user/MMMontageMusic

https://www.youtube.com/user/argofox

https://www.youtube.com/channel/UCrDD8DSHPAXIYJMyiTWSM2g

https://www.youtube.com/channel/UCCQnwKM1PFSV43knt2mcp8g

https://www.youtube.com/user/TheTunesThatFly

https://www.youtube.com/channel/UCht8qITGkBvXKsR1Byln-wA

Nhạc cho Freedom: http://www.positionmusic.com/pages/freedom-faq

https://soundcloud.com/copyright-free-edm

https://soundcloud.com/freesongstouse

https://www.youtube.com/user/FreeSongsToUse/videos

http://freemusicarchive.org/genre/Electronic/  (nhớ kiểm tra  "Allows for use in remix or video" AND "Allows for commercial use" or just do "Public Domain,")

http://freesound.org/

http://www.bensound.com/

https://archive.org/details/audio_music  (check for Public Domain or Creative Commons licensing!)

https://khochat.com  (data khách hàng tùm lum theme nhạc đủ thứ)

https://a27d.com (cũng tương tự bên trên)

http://www.purple-planet.com

http://allthefreestock.com/  (Tổng hợp tùm lum thứ free)

https://www.jukedeck.com

https://musicformakers.com/  (nhận qua email hằng tuần)

https://soundcloud.com/whatfunk  (CC0)

https://www.conversesamplelibrary.com  (hiêu ứng)

http://freemusicarchive.org/

https://www.freesound.org/  (hieu ung)

 

 

---------------------Photo-------------------------------

http://thestocks.im/  (Có thể tìm thêm Video)

https://www.pond5.com/free  (Video + nhạc)

https://everypixel.com

http://stokpic.com/

https://photostack.co/

http://images.mediachain.io/

https://www.negativespace.co/

https://stocksnap.io/

https://libreshot.com/

http://mmtstock.com/

http://www.largephotos.net/

http://publicdomainarchive.com

http://raumrot.com/photo-set-landing/

http://freeforcommercialuse.net

http://frankenfotos.com/collections/

https://unsplash.com/

http://markusspiske.com

http://www.noblweb.com/index.html

https://barnimages.com/

https://stock.tookapic.com/

http://labormanuum.com/

http://www.resplashed.com/

https://pjrvs.com

http://photostockeditor.com/

http://fancycrave.com/

https://bossfight.co/

http://freelyphotos.com/

http://www.lifeofpix.com/

http://kaboompics.com/

http://stokpic.com/

http://isorepublic.com/ 

http://getrefe.com/downloads/category/free/

http://cupcake.nilssonlee.se/

http://imcreator.com/free

http://www.gratisography.com/

https://picjumbo.com/

http://skuawk.com/

http://minimography.com/

http://nos.twnsnd.co/

https://www.splitshire.com/

http://magdeleine.co/

https://pixabay.com/

https://picography.co/

http://jeshoots.com/

https://freeimages.red/

http://www.freepik.com/ 

http://www.freevectorarchive.com/

http://www.gratisography.com/

https://stocksnap.io/

https://foodiesfeed.com/

http://deathtothestockphoto.com/  (Có cả video)

http://travelcoffeebook.com/

http://moveast.me/

http://jaymantri.com/

http://startupstockphotos.com/

https://www.sitebuilderreport.com/stock-up

https://ccsearch.creativecommons.org

http://picmelon.com

https://iwaria.com/

https://nomad.pictures/

https://photos.google.com/share/AF1QipMqTdSXxVJsc8pVpPlwktz8XFNATPiIWX8VHYuOA_MSKfxa3J_Or5YMtOIG-4B_Bg?key=dXRMUWpDeE9zT01yRWxzY2ZEMzlSRE95UF81YWRn

http://mystock.photos

https://thepicpac.com/  (phải Fake IP)

http://shutteroo.com/

http://realisticshots.com/

https://glyphs.co/ 

http://foodshot.co/

https://nomad.pictures/

https://visualhunt.com/

https://www.goodfreephotos.com/

http://finda.photo/

http://www.splashbase.co/

http://isorepublic.com/

http://www.designerspics.com/

http://freenaturestock.com

http://www.designerspics.com/

http://konsumsklaven.com 

https://www.sitebuilderreport.com/

http://allthefreestock.com/

 

---------------------Video--------------------------------

http://www.lifeofvids.com/

http://mazwai.com/#/grid

http://allthefreestock.com/

https://www.videezy.com/

 

Nếu bạn có trang nào nữa thì cập nhật comment bên dưới nhé!Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!