About Me

Danh sách 75 quận huyện phường xã của Tỉnh Hậu Giang tính đến T9/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Hậu Giang, đây là thông tin 75 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 75 quận huyện hành chánh của Tỉnh Hậu Giangmới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Hậu Giang
Thành phố Vị Thanh
Phường I
2. Tỉnh Hậu Giang
Thành phố Vị Thanh
Phường III
3. Tỉnh Hậu Giang
Thành phố Vị Thanh
Phường IV
4. Tỉnh Hậu Giang
Thành phố Vị Thanh
Phường V
5. Tỉnh Hậu Giang
Thành phố Vị Thanh
Phường VII
6. Tỉnh Hậu Giang
Thành phố Vị Thanh
Xã Vị Tân
7. Tỉnh Hậu Giang
Thành phố Vị Thanh
Xã Hoả Lựu
8. Tỉnh Hậu Giang
Thành phố Vị Thanh
Xã Tân Tiến
Xem đường đi đến Xã Tân Tiến
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Tiến
9. Tỉnh Hậu Giang
Thành phố Vị Thanh
Xã Hoả Tiến
10. Tỉnh Hậu Giang
Thành phố Ngã Bảy
Phường Ngã Bảy
11. Tỉnh Hậu Giang
Thành phố Ngã Bảy
Phường Lái Hiếu
12. Tỉnh Hậu Giang
Thành phố Ngã Bảy
Phường Hiệp Thành
Xem đường đi đến Phường Hiệp Thành
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hiệp Thành
13. Tỉnh Hậu Giang
Thành phố Ngã Bảy
Phường Hiệp Lợi
14. Tỉnh Hậu Giang
Thành phố Ngã Bảy
Xã Đại Thành
Xem đường đi đến Xã Đại Thành
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đại Thành
15. Tỉnh Hậu Giang
Thành phố Ngã Bảy
Xã Tân Thành
Xem đường đi đến Xã Tân Thành
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thành
16. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Châu Thành A
Thị trấn Một Ngàn
17. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Châu Thành A
Xã Tân Hoà
Xem đường đi đến Xã Tân Hoà
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hoà
18. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Châu Thành A
Thị trấn Bảy Ngàn
19. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Châu Thành A
Xã Trường Long Tây
20. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Châu Thành A
Xã Trường Long A
21. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Châu Thành A
Xã Nhơn Nghĩa A
22. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Châu Thành A
Thị trấn Rạch Gòi
23. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Châu Thành A
Xã Thạnh Xuân
Xem đường đi đến Xã Thạnh Xuân
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thạnh Xuân
24. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Châu Thành A
Thị trấn Cái Tắc
25. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Châu Thành A
Xã Tân Phú Thạnh
26. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Châu Thành
Thị Trấn Ngã Sáu
27. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Châu Thành
Xã Đông Thạnh
Xem đường đi đến Xã Đông Thạnh
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Thạnh
28. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Châu Thành
Xã Đông Phú
Xem đường đi đến Xã Đông Phú
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Phú
29. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Châu Thành
Xã Phú Hữu
Xem đường đi đến Xã Phú Hữu
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Hữu
30. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Châu Thành
Xã Phú Tân
Xem đường đi đến Xã Phú Tân
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Tân
31. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Châu Thành
Thị trấn Mái Dầm
32. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Châu Thành
Xã Đông Phước
33. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Châu Thành
Xã Đông Phước A
34. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Phụng Hiệp
Thị trấn Kinh Cùng
35. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Phụng Hiệp
Thị trấn Cây Dương
36. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Phụng Hiệp
Xã Tân Bình
Xem đường đi đến Xã Tân Bình
Có 23 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Bình
37. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Phụng Hiệp
Xã Bình Thành
Xem đường đi đến Xã Bình Thành
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Thành
38. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Phụng Hiệp
Xã Thạnh Hòa
Xem đường đi đến Xã Thạnh Hòa
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thạnh Hòa
39. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Phụng Hiệp
Xã Long Thạnh
Xem đường đi đến Xã Long Thạnh
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Thạnh
40. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Phụng Hiệp
Xã Phụng Hiệp
41. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Phụng Hiệp
Xã Hòa Mỹ
42. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Phụng Hiệp
Xã Hòa An
Xem đường đi đến Xã Hòa An
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa An
43. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Phụng Hiệp
Xã Phương Bình
44. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Phụng Hiệp
Xã Hiệp Hưng
45. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Phụng Hiệp
Xã Tân Phước Hưng
46. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Phụng Hiệp
Thị trấn Búng Tàu
47. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Phụng Hiệp
Xã Phương Phú
48. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Phụng Hiệp
Xã Tân Long
Xem đường đi đến Xã Tân Long
Có 12 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Long
49. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Vị Thuỷ
Thị trấn Nàng Mau
50. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Vị Thuỷ
Xã Vị Trung
51. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Vị Thuỷ
Xã Vị Thuỷ
52. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Vị Thuỷ
Xã Vị Thắng
53. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Vị Thuỷ
Xã Vĩnh Thuận Tây
54. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Vị Thuỷ
Xã Vĩnh Trung
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Trung
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Trung
55. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Vị Thuỷ
Xã Vĩnh Tường
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Tường
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Tường
56. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Vị Thuỷ
Xã Vị Đông
57. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Vị Thuỷ
Xã Vị Thanh
58. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Vị Thuỷ
Xã Vị Bình
59. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Long Mỹ
Xã Thuận Hưng
Xem đường đi đến Xã Thuận Hưng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thuận Hưng
60. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Long Mỹ
Xã Thuận Hòa
Xem đường đi đến Xã Thuận Hòa
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thuận Hòa
61. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Long Mỹ
Xã Vĩnh Thuận Đông
62. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Long Mỹ
Thị trấn Vĩnh Viễn
63. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Long Mỹ
Xã Vĩnh Viễn A
64. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Long Mỹ
Xã Lương Tâm
65. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Long Mỹ
Xã Lương Nghĩa
66. Tỉnh Hậu Giang
Huyện Long Mỹ
Xã Xà Phiên
67. Tỉnh Hậu Giang
Thị xã Long Mỹ
Phường Thuận An
Xem đường đi đến Phường Thuận An
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thuận An
68. Tỉnh Hậu Giang
Thị xã Long Mỹ
Phường Trà Lồng
69. Tỉnh Hậu Giang
Thị xã Long Mỹ
Phường Bình Thạnh
Xem đường đi đến Phường Bình Thạnh
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Thạnh
70. Tỉnh Hậu Giang
Thị xã Long Mỹ
Xã Long Bình
Xem đường đi đến Xã Long Bình
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Bình
71. Tỉnh Hậu Giang
Thị xã Long Mỹ
Phường Vĩnh Tường
Xem đường đi đến Phường Vĩnh Tường
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Tường
72. Tỉnh Hậu Giang
Thị xã Long Mỹ
Xã Long Trị
73. Tỉnh Hậu Giang
Thị xã Long Mỹ
Xã Long Trị A
74. Tỉnh Hậu Giang
Thị xã Long Mỹ
Xã Long Phú
Xem đường đi đến Xã Long Phú
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Phú
75. Tỉnh Hậu Giang
Thị xã Long Mỹ
Xã Tân Phú
Xem đường đi đến Xã Tân Phú
Có 22 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Phú

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!