About Me

Free Proxy List .TXT | Tổng hợp trang website có Proxy tốt nhất cho dân SEO và MMO

Tổng hợp trang website có Proxy tốt nhất cho dân SEO và MMO!

Các bạn có thể có 3 cách để tìm Proxy
1. Là dùng trang bên dưới của mình có list sẵn, tốt nhất nên lấy Proxy đầu ngày từ 7-9 giờ sáng để có lượng Proxy live tốt nhất, trưa với chiều die nhiều lắm!
2.Tìm Proxies còn sống trong danh sách các trang ở bài viết sau: Top 1000 trang cung cấp Free Proxy TXT List SEO MMO Fresh
4. Link download nhanh (Khách VIP sử dụng dịch vụ Backlink 300k ~ 500-700 backlink - do khochat.com cung cấp sẽ được auto cập nhật mới mỗi 10 phút)

5. Top Proxy Scrape API
SSL = 'https://www.sslproxies.org/',
GOOGLE = 'https://www.google-proxy.net/',
ANANY = 'https://free-proxy-list.net/anonymous-proxy.html',
UK = 'https://free-proxy-list.net/uk-proxy.html',
US = 'https://www.us-proxy.org/',
NEW = 'https://free-proxy-list.net/',
SPYS_ME = 'http://spys.me/proxy.txt',
PROXYSCRAPE = 'https://api.proxyscrape.com/?request=getproxies&proxytype=all&country=all&ssl=all&anonymity=all',
PROXYNOVA = 'https://www.proxynova.com/proxy-server-list/'
PROXYLIST_DOWNLOAD_HTTP = 'https://www.proxy-list.download/HTTP'
PROXYLIST_DOWNLOAD_HTTPS = 'https://www.proxy-list.download/HTTPS'
PROXYLIST_DOWNLOAD_SOCKS4 = 'https://www.proxy-list.download/SOCKS4'
PROXYLIST_DOWNLOAD_SOCKS5 = 'https://www.proxy-list.download/SOCKS5'Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!